Poste restante- og vilkår

Jeg. Gyldighet

1. Følgende generelle levering- og vilkår (nevnt i følgende vilkår og betingelser) gjelder for alle bestillinger av Photographer, Tilbud, Forsyninger og tjenester.
2. De er enige om aksept av levering eller ytelse eller. fotografens sitat av kunden, dog ikke senere enn aksept av det fotografiske materialet for publisering.
3. Dersom kunden ikke aksepterer disse vilkårene, dette er å forklare skriftlig innen tre virkedager. Avvikende vilkår kunden herved. Avvikende vilkår og betingelser for Kunden skal ikke være gyldig, mindre, fotografen enig skriftlig.
4. Vilkårene gjelder i sammenheng med en pågående forretningsforhold til tross for fraværet av noen uttrykkelig referanse til alle fremtidige bestillinger, Tilbud, Varer og tjenester av fotograf, Med mindre annet uttrykkelig unntak vil bli gjort.

II. Produksjoner

1. Med mindre fotografen kostnadsanslagene, disse er ikke-bindende. Oppstå under produksjon kostnadsøkninger en, disse bare show av fotograf, når det blir, som dermed overskrider det opprinnelige anslaget på totalkostnadene med mer enn 15 % Det forventes. Dersom den planlagte produksjonen perioden er overskredet på grunn, fotografen er ikke ansvarlig, det er en ekstra barnetrygd på grunnlag av avtalt tid eller gebyr. gjøres i form av en rimelig økning i fastprisen.
2. Fotografen kan, Tjenester fra tredjeparter, som må kjøpes for å gjennomføre produksjonen, på vegne av og med og for regning av kunden til kommisjonen.
3. Med mindre annet er bestemt, skuddene, til kunden ved gjennomføring av produksjonen leveres for godkjenning, valgt av fotografen.
4. Dersom fotografen innen to uker etter innlevering av fotografiene fikk ingen skriftlig varsel om mangler, Opptakene er tatt med kontrakten og være fri.

III. Utdeling av fotografisk materiale (analog og digital)

1. Vilkårene gjelder for alle kunder på fotografisk materiale, Uansett hva dens fullføringsgrad eller teknisk skjema. De gjelder særlig elektronisk eller digitalt overført fotografisk materiale.
2. Kunden erkjenner, at det leverte fotografiske bilder beskyttet av opphavsrett som definert av fotografiske verk. § 2 Åndsverkloven § 1, punkt 5.
3. Av Kunden Design forslag eller konsepter er uavhengige tjenester, godtgjørelse.
4. Det fotografiske materialet forblir eiendom fotograf, selv i tilfeller, som er mottatt for.
5. Kunden skal behandle fotografisk materiale nøye og det kan til tredjepart for interne forretningsformål av eksamen, Utvalg og teknisk redigering.
6. Klager, innholdet av leveringen eller innhold, Påvirke bildekvaliteten eller tilstand av materialet, blir varslet innen to uker etter mottak. Ellers skal det fotografiske materialet være riktig, mottatt i henhold til kontrakt og som er oppført.

IV. Bruk rettigheter

1. Kunden skal prinsipielt kun motta enkle utnyttelse rettigheter for en bruker. Publikasjoner på Internett eller i digitale databaser er begrenset, med mindre annet er avtalt i tide til varigheten av publikasjonen periode av tilsvarende henholdsvis. en sammenlignbar trykte element.
2. Eksklusiv bruksrett, media-relatert eller romlig eksklusive rettigheter eller blokkering perioder må avtales separat og som et tillegg på minst 100% på grunnavgiften.
3. Med levering, bare utnyttelse rettighetene for engangs bruk av det fotografiske materialet for det formål spesifisert av kunden og i publikasjonen og i medium eller media, som / s / s eller kunden har indikert at / s / r fra omstendighetene ved plassering av ordren. Hvis du er i tvil, er i stor grad hensikten med bruk, for det fotografiske materialet følgeseddelen eller adressen er gitt.
4. Hvert element på 3. All annen bruk, Utnyttelse, Duplisering, Distribusjon eller publisering avgifter og krever den eksplisitte
Samtykke fra fotografen. Dette gjelder spesielt for:

- sekundær utnyttelse eller offentliggjøring, spesielt i antologier, produkt-relaterte brosjyrer, reklame eller andre opptrykk, noen redigering, Endringer eller endringer til det fotografiske materialet,
- digitalisering, Lagring eller duplisering av det fotografiske materialet på data media av alle slag (f.eks. magnetiske, optiske, Magneto-optisk eller elektroniske medier som CD-ROM, DVD, Harddisker, Hovedminnet, Mikrofilm, etc.), andre enn for den tekniske prosessering og forvaltning av det fotografiske materialet medhold. Ziff.III 5. Begreper som brukes,
- Enhver reproduksjon eller bruk av bildedata på digitale lagringsmedier, noen inkludering eller visning av bildedata på internett eller i online databaser eller andre elektroniske arkiver (selv om det er kundens interne elektroniske arkiver),
- overføring av digitalisert fotografisk materiale ved dataoverføring eller på databærere, egnet for reproduksjon på skjermer eller for produksjon av papirkopier.

5. Endring av materialet gjennom foto komponering, Montering eller elektroniske midler for å produsere en ny opphavsrett arbeid skal kreve skriftlig samtykke fra fotografen og skal være merket med [M] tillatte. Det bør heller ikke signert av kunstverk, kopieres, fotografert eller på annen måte brukes som et motiv.
6. Kunden har ikke rett, rettighetene til den i sin helhet eller delvis, til tredjemann, og ikke til en annen gruppe- eller datterselskap, å overføre. Enhver bruk av, Reproduksjon eller distribusjon av bildene er kun tillatt under forutsetning av at copyright-informasjon fastsatt av fotografer i klart allokert til bildet.
7. Konsesjonen er gitt under forutsetning presedens av full betaling av alle betalingskrav av fotografer fra de respektive kontrakt.

I. Ansvar

1. Fotografen er ikke ansvarlig for krenkelse av rettighetene til personer eller gjenstander avbildet, mindre, det er ledsaget av en behørig signert skjema. Erverv av rettigheter til bruk av det fotografiske opphavsretten til, av. B. for bilder som viser arbeider av fine eller brukskunst og for å få utslipp fra samlinger, Museen etc.. kundens ansvar. Kunden har ansvaret for tekstene og den publikasjonen som følge av spesifikke kontekster.
2. Fra den dato for levering av kunstverket, er kunden ansvarlig for riktig bruk.

WE. Avgifter

1. Det er avtalt honorar. Hvis ingen gebyr er avtalt, det skal bestemmes av den rådende liste av fotografiske avgifter utstedt av mellomstore Foto-Marketing (MFM). Gebyret inkluderer ikke MVA.
2. Gebyret er den unike bruk av det fotografiske materialet til avtalte henhold til §. IV. 3 kompensert.
3. Ved bestilling kostnader og utgifter som påløper (f.eks. Material- og laboratorium kostnader, Modellhonorare, Kostnader for nødvendige rekvisitter, Reiseutgifter, andre nødvendige utgifter) er ikke inkludert i avgiften, og er belastet kunden.
4. Gebyret skal betales ved levering av fotografiene. Dersom produksjonen leveres i deler, deretter den tilsvarende delen av tilsvarende leveranser betales. Fotografen kan, å kreve at produksjonsordrer, fremgang utbetalinger i henhold til andelen av ferdigstillelse av.
5. Gebyret er fastsatt VI. 1. Vilkår of Business skal også avgjøres i full, hvis det ikke er publisert, bestilt og leveres fotografisk materiale. Ved bruk av opptakene som grunnlag for layout- og presentasjon formål er en annen avtale, et honorar på minst 75,00 per fotografi.
6. Et offset eller utøve lien er bare tillatt med ubestridte eller juridisk bindende krav fra kunden. Også tillatt er motregning mot omstridt motkrav, men klar for avgjørelse.

VII. Retur av fotografisk materiale

1. Analog fotografisk materiale leveres i form umiddelbart etter publisering eller bruk avtalt, men ikke senere enn 3 Måneder etter leveringsdato, returneres automatisk; vedlegge to eksemplarer. En forlengelse av 3-måneders periode skal kreve skriftlig tillatelse fra fotografen.
2. Digitale data skal slettes og regnskap av bruk eller. mediene ødelagt. Fotografen er ikke ansvarlig for eksistensen og / eller muligheten for fornyet levering av data.
3. Dersom fotografen på kundens forespørsel eller med hans samtykke fotografisk materiale utelukkende for å teste, om en bruk eller utlevering vil bli vurdert, kunden har analoge fotografiske materialet senest en måned etter mottak av avkastning, unntatt det som noteres på levering av andre periode. Digitale data skal slettes eller. dataene media ødelagt eller returnert. En utvidelse av denne perioden kan bare, hvis den har blitt bekreftet skriftlig av fotograf.
4. Avkastningen av kunstverket er gjort av kunden for egen kostnad i standard emballasje. Kunden bærer risikoen for tap eller skade under transport til inngangen til fotograf.

VIII. Penalty, Skader

1. For uautorisert (uten samtykke fra fotografens) Nutzung, Bruk, Reproduksjon eller overføring av det fotografiske materialet for hvert enkelt tilfelle, en straff på fem ganger avgifspliktig, gjenstand for ytterligere erstatningskrav.
2. Hvis opphavsretten, ufullstendig, feil posisjon eller opphavsrett er ikke allocable, en tilleggsavgift på 100% avtalt eller. å betale vanlig gebyr.

IX. Generell

1. Det er loven i forbundsrepublikken Tyskland som avtalt, og selv i tilfelle av leveranser til utlandet.
2. I tillegg til eller endringer i disse vilkårene må være i skriftlig form.
3. Eventuelle ugyldigheten eller. Ineffektivitet av en eller flere bestemmelser i disse Vilkårene skal ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelser. Partene forplikter seg til, å erstatte den ugyldige bestemmelsen av en gyldig avgjørelse, regulering av den målrettede kommersielt og økonomisk kommer nærmest.
4. Av oppfyllelse og jurisdiksjon er, dersom kunden er en forretningsdrivende, residensen til fotografen.

Disclaimer

1. Innhold på weben
Forfatteren påtar seg intet ansvar for aktualitet, Korrekthet, Fullstendighet eller kvalitet av informasjonen. Erstatningskrav mot forfatteren, som gjelder materielle eller immaterielle, fra bruk eller stillstand av informasjonen eller. skyldes bruk av uriktige og ufullstendige opplysninger, er utelukket, forutsatt at forfatteren ikke er noen påviselig forsettlig eller grovt uaktsomt.
Alle tilbud er ikke bindende. Forfatteren forbeholder seg uttrykkelig retten, Deler av sidene eller hele tilbudet uten forvarsel, å komplettere, eller til å avvikle utgivelsen midlertidig eller permanent.

2. Referanser og lenker
For direkte eller indirekte koblinger til andre nettsteder (“Hyperkoblinger”), som er utenfor ansvar forfatter, ansvar ville bare trer i kraft hvis, forfatteren er klar over innholdet og hvis det er teknisk mulig og rimelig, for å forhindre bruk av ulovlig innhold.
Forfatteren herved uttrykkelig, som på tidspunktet for linking, ingen ulovlig innhold på lenkede sider. På nåværende og fremtidige design, innhold eller forfatterskapet av koblede / tilkoblede sider forfatteren har ingen innflytelse. Derfor distanserer seg herved uttrykkelig fra alt innhold alle koblede / tilkoblede sider, ble endret etter lenke. Dette gjelder alle innenfor eget Internet tilbudet satt til venstre og referanser så vel som for eksterne oppføringer i gjestebøker, Forum, Link kataloger, E-postlister og alle andre former for data, mulig om innholdet i eksterne skrive tilgang er. For ulovlig, uriktige eller ufullstendige innhold og for skader, som oppstår ved bruk eller stillstand av slik informasjon, eneste tilbyder av siden, ble henvist til, ikke den personen, linkene til de respektive publikasjonen eneste.

3. Forfatter- og Varemerker
Forfatteren tiltenkte, I alle publikasjoner opphavsretten til bildene, Grafiken, Tondokumente, For å videosekvenser og tekster, skapt av seg selv, Grafiken, TondokumGrafikkr å videosekvenser og tekster eller for å bruke grafikk, Tondokumente, VideosekvLyderster.
Alt innen Internett tilbyr spesifisert og om nødvendig. beskyttede merkevarer- og er helt underlagt bestemmelsene i gjeldende varemerkerett og rettighetene til sine respektive eiere. Bare nevner er ikke den endelige trekning, at varemerker ikke er beskyttet av loven!
Opphavsretten til publiserte, av forfatter forblir seg utelukkende med forfatteren. Enhver reproduksjon eller bruk av grafikk, Lyder, Videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner uten uttrykkelig tillatelse fra forfatteren.

4. Personvern
Dersom det innen Internett tilbyr muligheten til å oppgi personlige eller forretningsmessige data (E-postadresser, Navn, Adresser) er, input av disse dataene av brukeren på frivillig basis. Bruk og betaling av alle tilbudte tjenester er – Der teknisk mulig og rimelig – uten å avsløre slike data eller. under spesifikasjon av anonymiserte data eller et alias. Bruken av forlaget eller sammenlignbar informasjon publiserte postadresser, Telefon- og faksnummer og e-postadresser for å sende uønsket informasjon er forbudt. Søksmål mot avsendere av spam e-post i strid med dette forbudet er uttrykkelig forbeholdt.

5. Rettslige gyldigheten av denne ansvarsfraskrivelsen
Denne ansvarsfraskrivelsen er å anse som en del av Internett, ble henvist til på denne siden. Hvis deler eller enkelte formuleringer av denne teksten er ikke, ikke lenger eller ikke helt korresponderer, de resterende delene av dokumentet forbli upåvirket i sitt innhold og gyldighet.

Kommentarer er stengt.