Carsten Braun – Naturfoto

D-55129 Mainz

carsten.braun @ web.de
www.braun-naturfoto.de

Postrestante- och villkor

Jag. Giltighet

1. Följande allmänna leverans- och villkor (nämns i följande villkor) gäller för alla beställningar av fotografen, Erbjudanden, Varor och tjänster.
2. De är överens om godkännande av leverans eller utförande eller. fotografens citat av kunden, dock inte senare än att acceptera det fotografiska material för publicering.
3. Om kunden inte godkänner dessa villkor, detta är att förklara skriftligen inom tre arbetsdagar. Avvikande villkor för kunden härmed. Avvikande villkor för Kunden skall inte vara giltiga, såvida, Fotografen skriftligen accepterar.
4. Villkoren gäller i samband med en pågående affärsrelation trots avsaknad av någon uttrycklig hänvisning till alla framtida order, Erbjudanden, Varor och tjänster av fotografen, Såvida det inte uttryckligen undantag kommer att göras.

II. Productions

1. Om inte fotografen kostnadsberäkningar, Dessa är icke-bindande. Inträffar under produktionskostnaden ökar en, dessa endast visa av fotografen, när det blir, att vilket överstiger den ursprungliga uppskattningen av de totala kostnaderna med mer än 15 % förväntas. Om den planerade produktionen perioden har överskridits av skäl, fotografen inte är ansvarig, det är en extra ersättning på grundval av den överenskomna tiden eller avgift. göras i form av en rimlig ökning av den fasta avgiften.
2. Fotografen kan, Tjänster från tredje part, som måste köpas för att genomföra produktionen, på uppdrag av och med och för kontot av kunden att beställa.
3. Om inte annat anges skotten, till kunden efter slutförandet av produktionen fram för godkännande, valts av fotografen.
4. Om fotografen inom två veckor efter inlämnandet av fotografier fått någon skriftligt meddelande om brister, Inspelningarna är tagna med kontraktet och vara fri.

III. Tillhandahållande av fotografiskt material (analoga och digitala)

1. Villkoren gäller för alla kunder på fotografiskt material, Oavsett vad graden av färdigställande eller tekniska formen. De gäller i synnerhet för att elektroniskt eller digitalt överförs fotografiskt material.
2. Kunden är medveten om, att den levererade fotografiska bilder skyddas av upphovsrätt enligt fotografiska verk. § 2 Upphovsrättslagen § 1, § 5.
3. Genom de förslag som kunden design eller koncept är oberoende tjänster, till ersättning.
4. Det fotografiska materialet förblir egendom av fotografen, även i de fall, som har erhållits för.
5. Kunden skall behandla det fotografiska materialet noga och kan det till tredje part för interna affärer för granskning, Urval och teknisk redigering.
6. Klagomål, innehållet i leveransen eller innehåll, Påverkar bildkvaliteten eller tillstånd av materialet, meddelas inom två veckor efter mottagandet. I annat fall skall det fotografiska materialet ordentligt, fick enligt avtal och som anges.

IV. Använd rättigheter

1. Kunden ska i grunden endast få enkla nyttjanderätter för en användning. Publikationer på Internet eller i digitala databaser är begränsade om inte annat överenskommits i tiden till den tid för offentliggörandet av motsvarande respektive. en jämförbar tryckt objekt.
2. Exklusiv nyttjanderätt, medierelaterade eller rumslig exklusiva rättigheter eller blockerande perioder måste avtalas separat och som en extra avgift på minst 100% på grundavgift.
3. Med leveransen, bara nyttjanderätter för engångsbruk av det fotografiska materialet för det ändamål som anges av kunden och i publikationen och på medellång eller media, som / s / s eller kunden har angett att / s / r från omständigheterna kring beställningen. Om du är osäker, är till stor del användningsändamål, för det fotografiska materialet på följesedeln eller den adress har lämnats.
4. Varje punkt på 3. All annan användning, Utilization, Dubbelarbete, Distribution eller publicering avgifter och kräver uttryckligt medgivande av fotografen. Detta gäller särskilt för:

- sekundär exploatering eller publikation, särskilt i antologier, produktrelaterade broschyrer, reklam eller andra omtryck, någon redigering, Ändringar eller modifieringar av det fotografiska materialet,
- digitaliseringen, Lagring eller dubblering av det fotografiska materialet på datamedia av något slag (t.ex.. magnetiska, optiska, magneto-optiska eller elektroniska media såsom CD-ROM, DVD, Hårddiskar, Primärminne, Mikrofilm, etc.), andra än för den tekniska behandlingen och förvaltningen av det fotografiska materialet enligt. Ziff.III 5. Termerna,
- All reproduktion eller användning av bilddata på digitala lagringsmedier, någon inkludering eller visning av bilddata på Internet eller i online-databaser eller andra elektroniska arkiv (även om det är kundens interna elektroniska arkiv),
- överföring av digitaliserade fotografiskt material genom dataöverföring eller på databärare, lämpade för reproduktion på skärmar eller för produktion av papperskopior.

5. Ändring av materialet genom foto komponera, Montering eller elektroniska medel för att producera en ny upphovsrättsligt skyddat verk som kräver föregående skriftligt medgivande från fotografen och skall utses med [M] tillåten. Den bör inte heller undertecknat av konstverket, kopieras, fotograferas eller på annat sätt användas som motiv.
6. Kunden har inte rätt, rättigheter som beviljats ​​helt eller delvis, till tredje parter, och inte till någon annan grupp- eller dotterbolag, att överföra. All användning av, Kopiering eller distribution av bilderna är endast tillåtet under förutsättning att upphovsrätten informationen föreskrivs av fotograferna i tydligt fördelas på bilden.
7. Tillståndet beviljas på villkor prejudikat för full betalning av samtliga ansökningar om utbetalning av fotografer från respektive kontrakt.

I. Ansvar

1. Fotografen är inte ansvarigt för intrång i rättigheterna för de personer som avbildas eller föremål, såvida, det åtföljs av ett vederbörligen undertecknat frisättning. Förvärvet av nyttjanderätten för den fotografiska upphovsrätten till, av. B. för bilder som visar verk av böter eller konsthantverk och för att erhålla utsläpp från samlingar, Museer mm. kundens ansvar. Kunden bär ansvaret för texterna och publiceringen av den särskilda sammanhang.
2. Från dagen för leverans av konstverk, är kunden ansvarig för korrekt användning.

VI. Avgifter

1. Det är den överenskomna avgiften. Om ingen avgift har avtalats, det skall fastställas av den rådande lista över fotografiska avgifter utfärdade av medelstora Foto-Marketing (MFM). Avgiften ingår inte tillämplig moms.
2. Avgiften är den unika användningen av det fotografiska materialet för den överenskomna enlighet med avsnitt. IV. 3 kompenseras.
3. Genom ordern kostnader och utgifter (t.ex.. Material- och laboratoriekostnader, Modellhonorare, Kostnader för nödvändiga rekvisita, Resekostnader, andra nödvändiga utgifter) ingår inte i avgiften och debiteras kunden.
4. Avgiften skall betalas vid leverans av fotografier. Om produktionen levereras i delar, sedan motsvarande del av motsvarande leverans avgift. Fotografen kan, att kräva att produktionsorder, framsteg betalningar enligt successiv vinstavräkning av.
5. Den avgift som fastställs VI. 1. Affärsvillkor skall också betalas till fullo, om det inte är publicerad, beställd och levereras fotografiskt material. När du använder inspelningarna som en grund för layout- och presentation ändamål är en annan överenskommelse, en avgift på minst 75,00 per fotografi.
6. En offset eller utöva Kvarstaden är tillåtet endast med odiskutabla eller rättsligt bindande krav från kunden. Också tillåtet är kvittning mot omtvistade motkrav, men redo för beslut.

VII. Retur av fotografiskt material

1. Analog fotografiskt material levereras i form omedelbart efter publicering eller överenskommits använda, men inte senare än 3 Månader efter dagen för leverans, tillbaka automatiskt; bifoga två kopior. En utvidgning av 3-månadersperioden krävs ett skriftligt tillstånd från fotografen.
2. Digitala data ska tas bort och räkenskaper användning eller. media förstörda. Fotografen är inte ansvarig för existens och / eller eventuella nya leverans av data.
3. Om fotografen på kundens begäran eller med dennes samtycke fotografiska material endast för att testa, om ett utnyttjande eller utlämnande skulle betraktas, kunden har analoga fotografiska materialet senast en månad efter mottagandet av avkastning, utom noteras på leverans av någon annan period. Digitala data skall utplånas eller. den datamedia förstöras eller returneras. En förlängning av denna period får endast, om det har bekräftats skriftligen av fotografen.
4. Återlämnande av konstverk görs av kunden på egen bekostnad i standard förpackning. Kunden står risken för förlust eller skada under transporten till ingången av fotografen.

VIII. Straff, Skadestånd

1. För någon obehörig (utan medgivande av fotografen) Nutzung, Använd, Reproduktion eller överföring av det fotografiska materialet för varje enskilt fall, en straffavgift på fem gånger avgiftsbelagd, föremål för ytterligare krav på skadestånd.
2. Om upphovsrätt, ofullständig, på fel position eller upphovsrätt är inte allocable, en tilläggsavgift på 100% den överenskomna eller. betala sedvanlig avgift.

IX. Allmänt

1. Det är lagen i Förbundsrepubliken Tyskland enligt överenskommelse, och även när det gäller leveranser utomlands.
2. Utöver eller modifieringar av dessa villkor måste vara i skriftlig form.
3. Alla ogiltighet eller. Ineffektivitet av en eller flera bestämmelser i dessa Villkor skall inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser. Parterna förbinder sig att, att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med ett giltigt en beslutsamhet, regleringen av de riktade kommersiellt och ekonomiskt kommer närmast.
4. Av tillfredsställelse och behörigheten ligger, om kunden är en näringsidkare, hemvist för fotografen.

Disclaimer

1. Online-innehåll
Författaren tar inget ansvar för aktualitet, Korrekthet, Fullständighet eller kvalitet på den information. Skadeståndsanspråk mot författaren, som avser materiell eller immateriell, från användning eller bruk av informationen eller. orsakas av användning av felaktiga och ofullständiga uppgifter, är undantagna, förutsatt att författaren inte bevisligen uppsåtliga eller grovt oaktsamma.
Alla erbjudanden är icke-bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten, Delar av sidorna eller hela erbjudandet utan förvarning, att komplettera, eller att avbryta publiceringen tillfälligt eller permanent.

2. Referenser och länkar
För direkta eller indirekta länkar till andra webbplatser (“Hyperlänkar”), som ligger utanför författarens ansvar, ansvar endast skulle träda i kraft om, författaren är medveten om innehållet och om det är tekniskt möjligt och rimligt, att förhindra användning av olagligt innehåll.
Författaren härmed uttryckligen, som vid tiden för länkning, inget olagligt innehåll på de länkade sidorna. På den nuvarande och framtida utformning, innehåll eller författarskap länkade / kopplade sidor författaren har något inflytande. Därför tar avstånd härmed uttryckligen från allt innehåll alla länkade / kopplade sidor, har ändrats efter länken. Detta gäller för alla inom den egna Internet erbjuder som vänster-och referenser samt för externa poster i gästböcker, Forum, Länk kataloger, Sändlistor och alla andra former av data, möjligt på innehållet av externa skriver tillträden är. För olagliga, felaktiga eller ofullständiga innehåll och för skador, som uppstår vid användning eller bruk av sådan information, den enda leverantören av sidan, remitterades till, inte den personen, länkarna till respektive publikation enda.

3. Författare- och varumärken
Författaren är, I alla publikationer upphovsrätt bilderna, Grafiken, Tondokumente, För att videosekvenser och texter, skapad av honom själv, Grafiken, TGrafiknte, För att videosekvenser och texter eller att använda grafik, Tondokumente, VSoundsr och texter.
Alla inom Internet angivna erbjudandet och om nödvändigt. skyddade varumärken- och är helt omfattas av bestämmelserna i gällande varumärkesrätt och rättigheter för sina respektive ägare. Enbart nämner inte är den slutliga dra, att varumärken inte är skyddade enligt lag!
Upphovsrätten för publicerat, av författaren själv tillhör enbart författaren. All reproduktion eller användning av grafik, Sounds, Videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer utan uttryckligt tillstånd av författaren.

4. Integritetspolicy
Om inom Internet ger möjlighet att ange personliga eller affärsdata (E-postadresser, Namn, Adresser) är, inmatning av dessa data av användaren på frivillig basis. Användning och betalning av alla tjänster som erbjuds är – När det är tekniskt möjligt och rimligt – utan att lämna sådana uppgifter eller. enligt specifikation av anonymiserade data eller ett alias. Användningen av denna trycksak eller jämförbara uppgifter publicerade postadresser, Telefon- och faxnummer och e-postadresser för att skicka oönskad information är förbjudet. Rättsliga åtgärder mot avsändare av skräppost i strid med detta förbud är uttryckligen reserverade.

5. Rättsliga giltigheten av denna ansvarsfriskrivning
Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av Internet, hänvisades till på denna sida. Om delar eller enskilda formuleringar i denna text är inte, inte längre eller inte helt motsvarar, de återstående delarna av dokumentet påverkas inte i deras innehåll och giltighet.

Kommentarer är stängda.